تابلو فرمان آسانسور

درایودار - VVVF

دو سرعته

هیدرولیک

سیستم نجات اضطراری

تجهیزات جانبی