تابلو فرمان آسانسور

درایو دار - VVVF

هیدرولیک

سیستم نجات اضطراری

تجهیزات جانبی تابلو فرمان