اخبار و رویدادها

انتخاب گروه :

دریافت گواهی رده بندی عملکرد و برچسب A انرژی آسانسور
۱۸ / ۱۱ / ۱۴۰۲

دریافت گواهی رده بندی عملکرد و برچسب A انرژی آسانسور

از آزمایشگاه ابزار دقیق پیشرفته دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

و موسسه liftinstituut هلند