• موتور

EMF تنها موتور گیرلس دارنده ثبت اختراع از آمریکا و اروپا


موتور آسانسور +A (تکنولوژي برتر آلمان)

گيرلس 220v

پاک صنعت موتور تولید ملی افتخار ملی

پاک صنعت موتور
تولید ملی افتخار ملی

ZIEHL-ABEGG

ZIEHL-ABEGG