• نیم پک مگادرایو 8 نفره

MCK200 (380V) 630kg 1m/s HPMONT ترون

ساخت ایران

۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

MCK100 (380V) 630kg 1.6m/s HPMONT ترون

ساخت ایران

۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

MCK200 (380V) 630kg 1m/s HPMONT ترون

MCK200 380

۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

MCK100 (380V) 630kg 1m/s MONARCH ترون

ساخت ایران

۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

MCK100 (380V) 630kg 1.6m/s MONARCH ترون

ساخت ایران

۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

MCK200 (380V) 630kg 1m/s MONARCH ترون

ساخت ایران

۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال