پریمات


قابليت راه اندازي آسانسور تا 12 طبقه به صورت تک شاسي
کنترل فاز ON BOARD
قابليت اضافه کردن سيستم نجات اضطراري UPS به تابلو
ارتباط سريال بين تابلو و کابين به صورت CAN BUS جهت صرفه جويي در تراول کابل
قابليت تنظيم براي طبقه پارک
تنظيم سرويس دهي طبقات به صورت مجزا UP/DOWN/FULL COLECTIVE
قابليت تعريف کد SERVICE CALLL
داراي اعلام طبقات گويا
امکان پاک کردن فرمان اشتباه از داخل کابين با فشار مجدد همان شستي
تعيين تعداد فرمان هاي داخل کابين جهت جلوگيري از احضارهاي بي مورد
خروجي کد سون سگمنت براي نمراتور